PRIVATUMO POLITIKA



BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojo UAB „MT Service“ kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 303055364, adresas Velžio kl. 22, Panevėžys 36115, el. paštas info@sistemosapsaugai.lt, telefono numeris +370 600 66120 (toliau – Bendrovė. mes) saugo savo klientų bei Bendrovės tinklalapio www.sistemosapsaugai.lt (toliau – Tinklalapis) naršytojų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti kaip mes tvarkome Jūsų pateiktus duomenis.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu: info@sistemosapsaugai.lt.


KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms apsaugos sistemų ir įrenginių užsakymo bei pirkimo internetu per Bendrovės elektroninę parduotuvę paslaugoms ir Bendrovės Tinklalapiui, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar Tinklalapio lankytojas naudoja apsilankymui Tinklalapyje ar naudojimuisi Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši privatumo politika netaikoma tinklalapiuose pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklalapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.


ESMINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas - UAB „MT Service“.

Duomenų valdytojo valdomi tinklalapiswww.sistemosapsaugai.lt

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios apsaugos sistemų ir įrenginių prekyba internetu per Bendrovės elektroninę parduotuvę.

Elektroninė parduotuvė – UAB „MT Service“ elektroninė parduotuvė, interneto adresu www.sistemosapsaugai.lt.



KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME ?

Elektroninėje parduotuvėje profilio sukūrimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:


Užsakymo suformavimo ir pristatymo tikslu tvarkomi šie klientų, susikūrusių paskyras Elektroninėje parduotuvėje, asmens duomenys :

 

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės Tinklalapyje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:


Kreditinių kortelių, sąskaitos ar kiti finansiniai duomenys Bendrovės nėra renkami. Jūsų mokėjimus užtikrina finansinių paslaugų tiekėjai – bankai SEB ir Luminor (buvęs DNB).


KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate tada, kai susikuriate vartotojo profilį bei vykdote užsakymą arba pirkimą mūsų Elektroninėje parduotuvėje www.sistemosapsaugai.lt ir įtraukiate papildomus duomenis apsipirkimo Elektroninėje parduotuvėje tikslais, taip pat norėdami su mumis susisiekti per nurodytus Bendrovės kontaktinius duomenis:



TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI:


KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.


Kliento į profilį/paskyrą suvesti duomenys saugomi tol, kol pašalinama Kliento paskyra. Jei Klientas neaktyvus (nė karto neprisijungia prie savo paskyros) 1 (vienerius) metus, paskyra pašalinama kartu su visais asmens duomenimis.


Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.


KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Rekomenduojame Jums papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:


Deja, bet kokios informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, neįmanoma užtikrinti visiško asmens duomenų saugumo, kai Jūs teikiate duomenis Tinklalapyje, todėl tai darydami prisiimate su asmens duomenų perdavimu į Tinklalapį susijusią riziką.


Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.


KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?


Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:



JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:



Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: info@sistemosapsaugai.lt arba kreipkitės nurodytais kontaktiniais telefonais. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Į prašymą ar kitokią užklausą atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų užklausos gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai(VDAI), adresas internete - https://vdai.lrv.lt/  arba www.ada.lt . Visais atvejais, rekomenduojame prieš teikiant oficialų užklausimą VDAI susisiekti su mumis, siekiant rasti priimtiną problemos sprendimą.


KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@sistemosapsaugai.lt arba kreiptis telefonu +370 600 66120.


KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus arba atsiradus esminių reglamentuojančių teisės aktų pokyčių. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą mūsų tinklalapyje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.


Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.


KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Tinklalapyje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.


Tinklalapyje www.sistemosapsaugai.lt naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Aprašymas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

GPS

Funkcinis slapukas

Slapukas kuris sukuria unikalų ID vartotojui

3 minutės

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

NID

Funkcinis slapukas

Sukuria vartotojo naudojimo profilį ir pagal tai rodo atitinkančias reklamas.

19 dienų

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris, kuris renka kalbos nustatymo istoriją bei paieškos variantų nustatytą skaičių.

PHPSESSID

Funkcinis slapukas

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

Iki puslapio uždarymo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

VISITOR_INFO1_LIVE

Funkcinis slapukas

Slapukas leidžiantis įtraukti Youtube video įrašus

18 dienų

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

YSC

Funkcinis slapukas

Slapukas leidžiantis įtraukti Youtube video įrašus

Iki puslapio uždarymo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

CONSENT

Rinkodarinis slapukas

Slapukas naudojamas kaupti vartotojo naudojimo profilį.

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

IDE

Rinkodarinis slapukas

Slapukas naudojamas rodyti reklamas.

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.



Tinklalapiuose gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Twitter“ ir kt. papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.